Jouw filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Introductie Gedragscode maatschappelijk verantwoord ondernemen

Koeka committeert zich aan deze Gedragscode om de minimumnormen voor al het bedrijfsgedrag te schetsen en beschrijft onze fundamentele principes en waarden namens ons. 

Koeka vereist dat zakelijke partners zich houden aan de beschreven normen in deze Gedragscode. Deze Gedragscode is van toepassing op alle zakelijke partners en specificeert vereisten ten aanzien van onze productiefaciliteiten, hun leveranciers en onderaannemers en andere derde partijen. Deze Gedragscode is gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Gedragscode van de BSCI (1-2014) (goedgekeurd door de Foreign Trade Association) en voldoet aan met nationale en internationale wetgeving.

Koeka zal een zakelijke relatie beëindigen, wanneer het duidelijk wordt dat een zakenpartner niet handelt in overeenstemming met de vereisten, en onderneemt geen corrigerende maatregelen om dit te doen, zoals uiteengezet in deze Gedragscode. Omdat we er om geven.

We streven ernaar functionele, duurzame producten te ontwikkelen met een hoge kwaliteitsstandaard, die daarom meerdere jaren meegaan. Om die reden dragen de meeste van onze producten het Öko-tex-label. Ökotex 100 Niveau 1- is de hoogst mogelijke beoordeling die daarom geldt voor de meest kwetsbare groep; baby's en kinderen. 

Voor onze baby- en verzorgingsproducten is dit onze standaard. De materialen worden jaarlijks getest.

Naleving gedragscode

Alle zakenpartners: onze productiefaciliteiten, hun leveranciers en onderaannemers, en derde partijen, houden zich aan de nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op het bedrijfstype en het land van uitvoering. Zakenpartners moeten Koeka onmiddellijk op de hoogte brengen, in geval van afwijkingen tussen nationale en internationale wetten / voorschriften en deze Gedragscode, alvorens deze Gedragscode te ondertekenen en moeten manieren zoeken om zich te houden aan de principes die de hoogste bescherming bieden. Inclusief eventuele conflicten die voortvloeien uit een gedragscode die wordt gebruikt door een onderaannemer of een derde partij. Deze Gedragscode vervangt geen andere verplichtingen zoals vastgelegd in andere overeenkomsten tussen Koeka en leveranciers zoals, maar niet beperkt tot, leveranciershandleidingen, tekstuele richtlijnen en / of andere overeenkomsten tussen partijen.

Non-discriminatie

Aanwerving, beloningsbeleid, toelating tot opleiding en beleid voor werknemersbevordering, beëindiging of pensionering en elk ander aspect van de arbeidsrelatie moet gebaseerd zijn op de beginselen van gelijke kansen. Er zal geen sprake zijn van discriminatie, uitsluiting of enige voorkeur op basis van geslacht, leeftijd, religie, ras, kaste, geboorte, sociale achtergrond, handicap, etnische en nationale afkomst, nationaliteit, lidmaatschap van vakbonden of andere gelegitimeerde organisaties, politieke overtuiging of meningen, seksuele geaardheid, gezinsverantwoordelijkheden, burgerlijke staat, ziekten of enige andere aandoening die aanleiding zou kunnen geven tot discriminatie. Arbeidsmigranten hebben precies dezelfde rechten als lokale werknemers. Alle werknemers zullen met respect en waardigheid worden behandeld.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 100, 111, 143, 158, 159, 183 

Verbod van kinderarbeid en bescherming van jonge werknemers

Het directe of indirecte gebruik van kinderarbeid mag onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. De leeftijd voor toelating tot het arbeidsproces zal niet minder zijn dan de leeftijd van voltooiing van de leerplicht zoals bepaald door de wet en in elk geval niet minder dan 15 jaar. Er zullen geen vormen van slavernij zijn, praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, zoals verkoop en handel in kinderen, schuldbinding en lijfeigendom en gedwongen of verplichte arbeid. Alle wettelijke beperkingen op de tewerkstelling van jonge werknemers jonger dan 18 jaar moeten worden opgevolgd. Jonge werknemers moeten worden beschermd tegen omstandigheden die, door de aard of de omstandigheden waaronder deze wordt uitgevoerd, schadelijk zijn voor hun gezondheid, veiligheidsmoraal en ontwikkeling. Operaties doen geen afbreuk aan de aanwezigheid op school of aan deelname aan trainings- of trainingsprogramma's die zijn goedgekeurd door erkende autoriteiten.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 10, 79, 138, 182 

Dwangarbeid

Er zal geen gebruik worden gemaakt van gedwongen, inclusief gebonden of gevangenissen, arbeid of enige betrokkenheid bij dienstbaarheid, het deponeren van deposito's, het bewaren van identiteitsdocumenten, contractuele, verhandelde of niet-vrijwillige arbeid die fundamentele mensenrechten schendt.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 29, 105

Vrijheid van vereniging

Het recht van alle werknemers om vrij en op democratische wijze vakbonden te vormen en zich erbij aan te sluiten, en collectief te onderhandelen, wordt erkend. Koeka faciliteert parallelle middelen voor alle werknemers in situaties waarin het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen door de wet worden beperkt. Werknemers mogen niet worden gediscrimineerd en hebben toegang tot alle werkplekken die nodig zijn om hun taken met betrekking tot het recht op vrijheid van vereniging uit te voeren.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 87, 98, 135

Goede werktijden

Werktijden om te voldoen aan de toepasselijke nationale, internationale wet- en regelgeving en industriestandaarden. Werknemers mogen hoe dan ook niet op gezette tijden worden gedwongen om meer dan 48 uur per week te werken en moeten gedurende elke periode van zeven dagen ten minste één vrije dag krijgen. Overuren moeten vrijwillig zijn, deze mogen niet langer zijn dan 12 uur per week, zullen niet op gezette tijden worden geëist en moeten altijd worden vergoed tegen een premietarief in overeenstemming met de wet. Overwerk zal de kans op beroepsrisico's niet vergroten. Werknemers moeten correct worden vergoed voor elke vorm van betaald verlof waartoe zij wettelijk gerechtigd zijn.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 1, 14

Leefbaar loon

Alle werknemers hebben recht op een billijke vergoeding die toereikend is om hen een fatsoenlijk en goed leven te bieden voor zichzelf en hun gezinnen. Compensatie moet regelmatig en op tijd worden betaald en moet de vaardigheden, het onderwijs en de werkuren weerspiegelen, inclusief overwerk van de werknemers. De minimumstandaard die van toepassing is, is ten minste de minimumlonenwetgeving van de overheid, het heersende bedrijfstakloon of het loon waarover wordt onderhandeld op basis van collectieve onderhandelingen, naargelang wat hoger is. Illegale, ongeoorloofde of disciplinaire inhoudingen op de lonen zijn verboden tenzij een vrij onderhandelde onderhandelingsovereenkomst van kracht is. Alle werknemers moeten op de hoogte worden gesteld van hun betalingsvoorwaarden voordat ze aan het werk gaan en een exemplaar van het arbeidscontract ontvangen.

Verordeningen vastgesteld door ILO-conventies 12, 26, 100, 101, 102, 131

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Er moet een veilige en hygiënische werkomgeving worden geboden en de beste praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden bevorderd, rekening houdend met de heersende kennis van de industrie en de specifieke gevaren ervan. Er moeten effectieve wetten en voorschriften worden geïmplementeerd om ongevallen te voorkomen en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Zakelijke partners nemen alle passende maatregelen binnen hun invloedssfeer om te zorgen voor stabiele en veilige uitrusting en gebouwen en zorgen voor toegang tot drinkwater, veilige en schone eet- en rustruimtes. Lichamelijk misbruik, bedreigingen van fysiek misbruik, ongebruikelijke straffen of discipline, seksuele en andere intimidatie en intimidatie zijn ten strengste verboden. Kwetsbare personen zoals, maar niet beperkt tot, jonge werknemers, nieuwe en aanstaande moeders en gehandicapte werknemers, krijgen speciale bescherming. 

Verordeningen vastgesteld door ILO Conventions 155, 170

Het beschermen van het milieu

Zakelijke partners nemen de verantwoordelijkheid en nodige maatregelen om aantasting van het milieu te voorkomen door ongunstige effecten voor de gemeenschap, natuurlijke hulpbronnen en de algehele omgeving zonder uitzondering te voorkomen of tot een minimum te beperken. Zakelijke partners hebben de relevante milieuvergunningen en -licenties voor haar activiteiten. Procedures en normen voor afvalbeheer, verwerking en afvoer van chemische en andere gevaarlijke materialen, emissies en behandeling van afvalwater moeten minimaal voldoen aan de wettelijke minimumnormen in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.

Dierenwelzijn

Wij geloven dat dieren recht hebben op humane behandeling en dat aan hun basisbehoeften wordt voldaan. Onze zakelijke partners moeten de verantwoordelijkheid en noodzakelijke maatregelen nemen om dierlijke grondstoffen te verkrijgen op een manier die aan onze eisen voldoet en volledig traceerbaar is. Elk product dat op dieren gebaseerde materialen en handelswaar bevat, moet een checklist en instructies volgen om ervoor te zorgen dat het beleid wordt gevolgd.

Monitoring en handhaving

Alle zakelijke partners moeten een beleid voor sociale verantwoordelijkheid en een beheersysteem definiëren en uitvoeren om de vereisten te waarborgen die in deze Gedragscode worden uiteengezet. Zakenpartners moeten transparant zijn en de gedragscode niet opzettelijk misleiden. Ethisch gedrag, volgens de Gedragscode, is vereist en elke inbreuk of conflict moet onmiddellijk aan het lokale management van Koeka worden gemeld. De Gedragscode omvat het recht om onaangekondigde bezoeken af ​​te leggen en onbeperkte toegang tot alle gebieden, documenten en werknemers door Koeka of een aangewezen derde partij om het ethisch gedrag met betrekking tot deze Gedragscode te evalueren. Relevante documentatie moet te allen tijde worden bijgehouden. Zakenpartners zijn verplicht om niet betrokken te zijn bij enige vorm van corruptie, afpersing of verduistering of enige vorm van omkoping. Het management van Koeka is verantwoordelijk voor de continue verbetering door corrigerende maatregelen te nemen en deze Gedragscode periodiek te herzien, evenals de communicatie van de Gedragscode aan alle zakelijke partners. Van alle zakenpartners wordt verwacht dat zij hun onderaannemers en andere zakenpartners informeren. Koeka eist van alle zakelijke partners en zichzelf dat ze hun uiterste best doen om alle normen in deze Gedragscode te bereiken en er voortdurend naar te streven.

Heeft u vragen over onze Gedragscode? 

Informeer ons op info@koeka.com


Om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als je onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. cookiebeleid.